Acción formativa

SEGURETAT EN TREBALLS EN ALÇADA

Horas: 5
Presencial (teórico-práctico)
Objetivo general
 • Conèixer els conceptes fonamentals que conformen el camp de la seguretat i la salut laboral en els treballs d'altura utilitzant els elements de seguretat i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, així com fomentar l'interès i cooperació dels treballadors en l'acció preventiva.
 • Potenciar les pràctiques segures i la cultura preventiva.
 • Conèixer i aplicar les normes de prevenció de riscos laborals i altres normes complementàries, especialment el que disposa el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
Metodología

Són cursos on es combina la part teòrica i la part pràctica.
A la part teòrica, els experts expliquen els conceptes bàsics, així com la normativa de referència, amb una metodologia expositiva i basant-se en els seus coneixements tècnics i, sobre tot, en la seva experiència. Tots aquests conceptes s’acompanyen d’activitats individuals i grupals per a que els assistents construeixin el seu aprenentatge a partir de la seva participació al curs, així com d’experiències i situacions reals de l’entorn de treball.
En aquests cursos, a més de la documentació lliurada a l’alumne (llibres/dossiers), es fa servir una presentació PWP per a facilitar el procés d’aprenentatge. En aquestes presentacions, es prioritzen els elements multimèdia per a la presentació de situacions pràctiques, per tant, dinamitzar el ritme de les classes.
A la part pràctica, es proposen activitats que permetran als alumnes aplicar els coneixements teòrics exposats, a més d’adquirir les habilitats necessàries per al correcte desenvolupament del lloc de treball. En els casos d’aquests cursos són pràctiques amb aquesta maquinària i/o instal·lacions. Els experts dissenyen circuits amb diferents casuístiques, i prèvia demostració de les diferents maniobres que han fer, els alumnes les desenvolupen, tot tenint en compte aspectes fonamentals com són la ergonomia i la seguretat a l’entorn laboral.

Contenidos

Continguts teòrics:

 • Mòdul I
  • Legislació
  • Normes UNE i EN
  • Altres normes
 • Mòdul II. Física aplicada a les caigudes en altura
  • Introducció a la física aplicada en les caigudes
  • Energia cinètica en les caigudes.
  • Força de xoc
  • Factor de caiguda
  • Llindar de tolerància al dany
  • Cadena dinàmica de seguretat
  • Principi dels triangles de força.
  • Síndrome osteortàtic
 • Mòdul III. Acció preventiva
  • Principals riscos en els treballs en alçada
  • Normes generals de prevenció i seguretat en treballs en alçada.
  • Anàlisi prèvia de la zona de treball i normes especifiques aplicables.
  • Condicions meteorològiques
  • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Mòdul IV. Equips de protecció individuals i col·lectius.
  • Línies de vida: tipus, instal·lació i utilització.
  • Sistemes anticaigudes
  • Cordes
  • Cintes
  • Ancoraratges i connectors
  • Arnesos
  • Casc
  • Material auxiliar
  • Revisions i manteniment
 • Mòdul V. Tècniques d’accés i posicionament
 • Mòdul VI. Situacions i actuació en cas d’emergència “PAS”.
  • Dispositius de rescat
  • Tècniques de autorrescat

Continguts pràctics:

 • Realització de diferents tipus de nusos
 • Utilització de EPI’s
 • Utilització de Línies de veda permanent
 • Instal·lació i ús de línies de vida provisionals:
  • Verticals
  • Horitzontals amb reducció de fletxes
 • Utilització de punts d’ancoratge: permanents i/o mòbils.
 • Tècniques d’auto assegurament
 • Tècniques de Posicionament
 • Simulació d’emergència: P.A.S.
 • Tècniques d’evacuació i rescat.
Solicita información
Compartir